مطالب آموزشی   تنظیم setup
1391-10-19
تنظیم setup sp40
1391-10-19

تنظیم setup پرینتر sp40

برای گرفتن setup  این چاپگر باید دکمه online  دستگاه را نگه داشته و دستگاه را روشن کنید.

پس از آماده به کار شدن دستگاه کاغذ را داخل دستگاه بگذارید و دکمه online  را یکبار بزنید. دستگاه setup  خودش را چاپ میکند .

برای تغییر setup  باز بعد از نگه داشتن Online  و روشن کردن دستگاه کاغذ را داخل دستگاه میدهید حال دکمه st2  را یکبار بزنید . اکنون برگه چاپ شده configuration setup  میباشد برای تغییر هر قسمت کافی است در مقابل همان گزینه با خودکار یا مداد داخل پرانتز را سیاه نموده و دو مرتبه کاغذ را داخل دستگاه بدهید دستگاه نقاط سیاه شده را به عنوان setup جدید در نظر میگیرد.

حال اگر بعد از  نگه داشتن دکمه online  و روشن کردن دستگاه و تغذیه کاغذ دکمه st1  را یکبار زده و بعد st2  را بزنید دستگاه program1  را چاپ میکند و با دوبار زدن st1  و یکبار st2  دستگاه program2  را چاپ میکند و تغیرات در این دو قسمت هم مانند قسمت اول با سیاه کردن داخل پرانتزها و تغذیه مجدد کاغذ امکان پذیر است.

بازدن سه بار ST1  و یکبار st2  دستگاه offset tuning setup  را چاپ کرده و شما مینوانید محل چاپ را با سیاه کردن نقاط مورد نظر تعیین کنید.نام کالا قیمت تعداد

LEnamad