مطالب آموزشی   تنظیم setup
1391-12-07
تنظیم ,SETUP PR2PLUS , PR2E
1391-12-07

تنظیم SETUP PR2PLUS

ابتدا ST1 , ST2  را نگه داشته دستگاه را روشن کنید

اکنون یک برگ کاغذ سفید داخل دستگاه گذاشته منتظر شوید تا چاپ انجام شود

اکنون دکمه LOCAL   را یکبار بزنید

حالا دستگاه شروع به چاپ مرحله به مرحله ست آپ میکند

با هر بار زدن ST1  به گزینه بعدی میروید و با زدن ST2  زیر گزینه را تغییر میدهید..

در پایان تنظیم (مهم نیست که حتما تا پایان ست آپ بروید . در هر مرحله ای )  با زدن LOCAL  کلمه SAVE  چاپ میشود

با زدن مجدد دکمه ST1  تایید نهایی انجام میشود . و تغییر ست آپ به پایان میرسد.نام کالا قیمت تعداد

LEnamad