مطالب آموزشی   ریست Reset Hp Photosmarts
1392-07-07
Photosmart C2100
1392-07-07

1              Unplug the power cable from the back of the printer while the printer is turned on.                                                                                                       

                2              Press and hold Cancel and the Left Arrow while plugging in the power cord.                                                                                                       

                3              After that release the two buttons.                                                                                                        

                4              It performs a partial reset for the printer نام کالا قیمت تعداد

LEnamad